7. ಕನ್ನಡನುಡಿ ೨೦೦೮ ರ ತೂಗುಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ||ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರೋಂದಿಗೆ ಸಂಪಾದಕ ಆರ್.ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುರ್ಕಿ.

Previous Home Next
7.jpg