3. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಜಾಣ-ಜಾಣೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿತ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣ ತಂಡದಿಂದ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ೩ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಿತು.
Previous Home Next
3.jpg